EN

CHỨNG NHẬN CENTON

       CHỨNG NHẬN EMC (CHỐNG NHIỄU TỪ) CỦA QUATEST 3              CHỨNG NHẬN CỦA ỦY BAN KỸ THUẬT ĐIỆN QUỐC TÊ
                                                                                                                                           
                  CHỨNG NHẬN AN TOÀN CỦA QUATEST 3                               DANH MỤC SẢN PHẨM ĐƯỢC CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP
                                                                                                                              QUY CHUẨN QCVN 4:2009/BKHCN